| Now |

OUROBOROS

15 April 2018, 12:48

What I wear permanently around my neck:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros